2011 – SLU:s försöksparker i Vindeln

Avresan skedde kl.09.00 från Umeå i minibussar. Väl framme vid park-och forskningskontoret mottogs de 15 deltagarna av chefen för Vindelns försöksparker Lena
Jonsson. Lena var sedan vår kunnige ciceron under studiebesöket. Besöket inleddes med förmiddagsfika och information om verksamheten vid försöksparkerna i allmänhet.

Därefter skedde transport ut till försöksytor på plats i skogen. Lena Jonsson visade runt bland parcellförsök med både inhemska och exotiska trädarter planterade vid samma tidpunkt. Trädbestånden var 20 år gamla och uppvisade intressanta resultat (se bifogade beståndsdata från 2009)
Överlevnaden var god hos många av arterna ex gran(Picea abies),svartgran(Picea mariana) och klippgran(Abies lasiocarpa för att nämn några exempel. Däremot när det gäller volymproduktion så stod Contortatallen(Pinus contorta) och Sibiriska lärken(Larix sibirica) i en klass för sig tätt följda av vanlig “svensk” tall. Resedeltagarna kunde också hemföra en hel del matsvamp som påpassligt plockades vid rundvandringen.

Efter besöket vid SLU:s försöksparker åkte deltagarna till Kronlunds kursgård där en uppskattad lunch intogs. Därefter fortsatte resan till kvarnen vid Vindelforsen där det var öppet hus med olika konstutställningar och hantverk. Laila Brunes hade ordnat med eftermiddagsfika vilket intogs i anslutning till kvarnen varefter hemresan påbörjades. Vi var åter i Umeå ca 17.00.

Väl planerade och skötta trädslagsförsök är exempel på en viktig strategisk resurs för framtida skogsforskning. De avser inte att besvara en specifik fråga men ger möjlighet att jämföra reaktioner på väderleksvariation, olika typer av skadegörare, biomassastruktur och vedbildning, förnaproduktion och nedbrytning, samspel med markorganismer.

Lena Jonsson berättar om trädslagsförsöken.