Verksamhetsberättelse 2023

Skrivet av arboretumnorr den 12 februari 2024

Styrelsens sammansättning har varit enligt följande; Ordförande Jan-Erik Hällgren, Vice Ordförande Jörgen Hajek, Kassör Torsten Lindberg, Sekreterare Tommy Nilsson, Styrelseledamöter Per-Anders Lindgren, och Charlotta Erefur, Styrelsesuppleanter Ulfstand Wennström och Sari Lindvall- Östling.

Årsmötet hölls den 20 mars 2023 på Folkets Hus i Umeå.

Mötet beslutade också att tidigare föreståndare för Arboretum Norr och även ordförande i vänföreningen Sören Källgren skulle utses till hedersmedlem i Arboretum Norrs Vänner.

Konstituerande möte hölls 19 april med fyra styrelseledamöter närvarande och då beslutades om fullmakter att teckna firma, och vårens aktiviteter planerades. Styrelsen beslutade att med hjälp av SLUs skogsfakultets personal på försöksparken utreda status för ”Arboretet” i Gällivare ifall vi skulle göra en exkursion dit.

Arbetsdagen den 3 juni i Baggböle lockade tyvärr relativt mycket få medlemmar. Vädret var inte heller idealt, regn, och kyla. Något styrelsemöte var inte aktuellt.

Följande styrelsemöte hölls den 13 juni i Berg och behandlade nyheter från Arboretum Norr, och planering av fortsatta aktiviteter under året. Naturligtvis besiktigades också sevärdheter i terrängen i Berg.

Under början av september, 1-14:e fick Arboretum Norrs Vänner möjlighet att presentera sig på Väven. Vi gjorde en utställning av en del träd, presentationer av Arboretum Norr och 2 quiz som besökarna skulle kunna fylla och möjligtvis vinna en väska. 4 personer hade alla rätt på det enklare, ”barnquizet”, meden ingen klarade den svårare utmaningen. Många besökare fanns på biblioteket men någon större tillströmning av medlemmar blev det inte.

Den andra arbetsdagen i arboretet hölls i slutet av september (29:e), och samlade några fler deltagare, men inte tillräckligt många från styrelsen kunde deltaga, så något protokollfört styrelsemöte hölls inte. Att sätta ut skyltar om träd på arboretet omöjliggjordes av snöfallet i början av november, så det får bli del av vårens arbete.

Eftersom tidsandan är sådan att finna en lämplig tid för många att träffas är närapå omöjligt så kunde nästa träff inte hållas i november/december. Vii beslutade att istället träffas i början av januari (den 8:e). Summering av året samt planering för 2024 var frågor som avhandlades. Årsmöte t bestämdes till den 27 februari. Antalet medlemmar i föreningen och åldersfördelningen är sannolikt de största utmaningarna som styrelsen måste ta hand om, vid sidan av försvaret för Arboretets markområden.

Förutom ovanstående har ordförande deltagit i Stiftelsen Arboretum Norrs möten under året. Arboretum Norrs Vänner har en styrelseledamotsplats i Stiftelsen. Några nyheter från ägaren av Baggböle herrgård har inte inlämnats och ärendet om nybyggnationer står stilla. Kommunen har inte heller färdigställt någon detaljplan. Eftersom markfrågan är den i särklass viktigaste för Arboretet så kommer ANV följa utvecklingen noga och agera för Arboretets bästa. ANV har också uppvaktat Umeå kommun med önskan om ökat grundanslag för utveckling och drift av Arboretum i Baggböle. ANV har också försökt att uppgradera hemsidan med några artiklar om sevärda träd.