Management

In Arboretum Norr the issue of biodiversity is always on our mind, not only when it comes to the trees and bushes but also the surroundings. In the most parts of the arboretum we want the visitors to experience a natural forest environment and one the most important part of that  in all kinds of forests in the world is the presence of dead wood in form of dead standing and fallen trees. In our work we try to preserve and recreate this important resource. Different kinds of fungi that are directly connected to dead wood usually appears only a few years after the tree dies. Recent surveys done in the area shows an abundance of insects, they too draw benefit from the dead wood. The presence of a lot of insects means in turn that birds have more to eat.

I Arboretum Norr arbetar vi ständigt med omtanke om den biologiska mångfalden av alla arter även om vi givetvis har mest fokus på träden om buskarna vi sköter och planterar. I de flesta delarna av arboretet vill vi på sikt visa upp naturskogsliknande miljöer och en av de viktigaste komponenterna i alla typer av naturskogar världen över är död ved i form av stående (torrakor) och liggande (lågor) döda träd. Denna viktiga resurs försöker vi därför hela tiden bevara och återskapa i vårt arbete. Olika svampar som är knutna till döda träd brukar dyka redan efter ett par år på nyligen fallna träd. Inventeringar har också visat på ett ovanligt rikt insektsliv i arboretet, dessa insekter gynnas också av död ved. Att det finns mycket insekter betyder i sin tur att det finns mat till ett stort antal fåglar.

The arboretum is divided into different areas which represents continents and other geographical areas. Here the emphasis lies on showing the place as it actually looks in that particular location. Three areas differs quite a lot in that aspect, thoose are Kvarnängen , The Japanese Garden and the hey habitat (protected area). Kvarnängen is managed almost like a traditional park with grass mowing and clearing of weeds. Extensive work has also been done to redirect surplus waters and to replace weeds with grass areas. For the Japanese Garden we have looked at Japanese garden design and taken inspiration from that and this part is also managed as a park. The key habitat is left to its own devices, you can read more about it here.

Arboretet är uppdelat i olika områden som representerar världsdelar och andra geografiska platser. Här är tonvikten lagd på att området ska se ut och kännas som att man besöker ett skogsparti från just den geografiska platsen. Tre områden skiljer sig dock avsevärt från dom andra när det gäller den aspekten och det är Kvarnängen, Japanska trädgården och Nyckelbiotopen. Kvarnängen sköts ungefär som en traditionell parkanläggning, med gräsklippning och ogräsrensning. Omfattande markarbeten har också företagits för att leda bort överskottsvatten och att ersätta ogräs och sly med gräsytor. I den Japanska trädgården har det tagits inspiration från japansk trädgårdsdesign och även denna del sköts som en park. Nyckelbiotopen är helt lämnad åt naturens egna gång, det går att läsa mer om den här.

P1030742

Glasbjörk (Betula pubescens) med tillhörande björktickor (Piptoporus betulinus) four years after the tree was broken by another falling tree.