Nyckelbiotop

Nyckelbiotopen

Utsikt över nyckelbiotopen

Nyckelbiotopen som ligger i anslutning till Östasien är ett område som av besökaren säkert upplevs som urskogsliknande och föga representativt för ett arboretum.

Området på ca 2,5 hektar som är en nipa, utgörs av en blandning av gråal, rönn och hägg. Många träd är gamla och omkullfallna. Andra lutar betänkligt genom att den jord som nipan består av, är mycket flytbenägen. Det här området är klassat som nyckelbiotop och får ej röjas eller på annat sätt bearbetas. Skogsstyrelsens definition på nyckelbiotop är ”ett skogsområde som från en samlad bedömning av biotopens struktur, artinnehåll, historik och fysiska miljö idag har mycket stor betydelse för skogens flora och fauna. Där finns eller kan förväntas finnas rödlistade arter.”

Inom området har sällsynta svampar och insekter hittats. Säkert finns åtskilligt mer att finna vid kommande inventeringar.

Undersökningar gällande hela Sverige har visat att mer än 300 insektsarter lever på björk, al och asp. När det gäller svampar har man hittat mer än 300 arter knutna till asp.

Området påverkar tidvis vägen genom arboretet negativt genom jordflytning och nedfallna träd. Detta bör ställas i kontrast till de värden som nyckelbiotopen har.