Svartgranskogen

SvartgransskogenSvartgran, Picea mariana, eller på engelska, Black spruce, växer i den nordligaste delen av Nordamerika (Alaska och Kanada). Arten är anspråkslös och bildar stora, glesa bestånd på myrar och magra hedar. Svartgran är omtalad därför att den kan växa på områden med permafrost, dvs. ständigt tjälade marker. Genom att den ofta växer i områden som är mycket näringsfattiga, är den ofta småvuxen; på goda marker kan höjden bli ca 20 m.
Växtsättet utmärks av en smal krona och hängande grenar. Barren är små och blågröna. Svartgranen sätter kottar i så stor mängd att tillväxten ofta avstannar. Kottarna är små och ovala till formen.

Svartgranens virke är av god kvalitet och har bland annat använts till tillverkning av propellrar. Små dimensioner och stor kvistighet gör dock att den mest används till massa eller bränsle.

I Alaska har svartgran använts som medicinalväxt. Kådan har kommit till användning som plåster och avkok från barren har kurerat förkylning, botat urinvägsinfektioner och ”rensat blodet”.

Vår svartgranskog på ca 100 individer har sitt ursprung i Fairbanks, Alaska.