Skötsel

I Arboretum Norr arbetar vi ständigt med omtanke om den biologiska mångfalden av alla arter även om vi givetvis har mest fokus på träden och buskarna vi sköter och planterar. I de flesta delarna av arboretet vill vi på sikt visa upp naturskogsliknande miljöer och en av de viktigaste komponenterna i alla typer av naturskogar världen över är död ved i form av stående (torrakor) och liggande (lågor) döda träd. Denna viktiga resurs försöker vi därför hela tiden bevara och återskapa i vårt arbete. Olika svampar som är knutna till döda träd brukar dyka upp redan efter ett par år på nyligen fallna träd. Inventeringar har också visat på ett ovanligt rikt insektsliv i arboretet, dessa insekter gynnas också av död ved. Att det finns mycket insekter betyder i sin tur att det finns mat till ett stort antal fåglar.

Arboretet är uppdelat i olika områden som representerar världsdelar och andra geografiska platser. Här är tonvikten lagd på att området ska se ut och kännas som att man besöker ett skogsparti från just den geografiska platsen. Tre områden skiljer sig dock avsevärt från dom andra när det gäller den aspekten och det är Kvarnängen, Japanska trädgården och Nyckelbiotopen. Kvarnängen sköts ungefär som en traditionell parkanläggning, med gräsklippning och ogräsrensning. Omfattande markarbeten har också företagits för att leda bort överskottsvatten och att ersätta ogräs och sly med gräsytor. I den Japanska trädgården har det tagits inspiration från japansk trädgårdsdesign och även denna del sköts som en park. Nyckelbiotopen är helt lämnad åt naturens egna gång, det går att läsa mer om den här.