LONA projektet 2018-2020

Den lokala naturvårdssatsningen, LONA, är ett statligt bidrag som ska stimulera kommuners och ideella föreningars långsiktiga naturvårdsengagemang. “Via LONA finns möjlighet att få bidrag för att genomföra projekt till nytta för naturvård, friluftsliv och folkhälsa”. Så beskrivs bidraget på Naturvårdsverkets hemsida.

Tittar man noga i mitten på spången till höger i bild så ser man en vilande fjäril, en sorgmantel. Den vill förstås visa upp sig vid sin alldeles egna informationsskylt där man kan läsa mer om just denna art! Man kan också läsa mer om andra ryggradslösa djur här på vår webbplats.

Vi på stiftelsen Arboretum Norr har sen 2008 bedrivit ett aktivt naturvårdsarbete i vårt arboretum i Baggböle, i syfte att stärka den biologiska mångfalden inom alla organismgrupper. 2017 bestämde vi oss för att för att ytterligare intensifiera denna satsning, och lämnade då in en ansökan om stöd från LONA för detta arbete. I början av 2018 stod det klart att vi beviljats medel för ett antal naturvårdsåtgärder:
• Skapande av högstubbar och död ved
• Framtagande och uppsättning av informationsskyltar i arboretet
• Information om biologisk mångfald och projektet på våra webbsidor
• Inspelning av fågelsång från arboretets fåglar och tillgängliggörande av detta på våra webbsidor (hoppa direkt till fåglarna).


I de geografiska delarna av arboretet vill vi på sikt ersätta de svenska träden med träd från respektive region och visa upp dessa i så naturskogsliknande miljöer som möjligt. En av de viktigaste komponenterna i alla typer av naturskogar (skogar opåverkade av människan) världen över, är död ved i form av stående och liggande döda träd. Den döda och multnande veden utgör livsmiljö för mängder av organismer, t.ex. insekter och vedsvampar. I dag har detta för dem nödvändiga substrat, blivit en bristvara i skogar världen över, på grund av modernt skogsbruk och annan mänsklig markanvändning (läs mer om den döda vedens betydelse här).

Många självföryngrade och kvarstående svenska träd måste tas bort när vi planterar alla våra spännande trädarter och så långt möjligt försöker vi då lämna stammarna, den döda veden, för den biologiska mångfalden. Under åren projektet har varit igång har skapat mer än 100 högstubbar. Inte mindre än fyra arboriststudenter har gjort sin LIA (Lärande i Arbete) hos oss, och dom har förstås fått hjälpa oss att fälla en del större och mer komplicerade träd (se bilden nedan).

Förutom texterna på skyltar och här på hemsidan har vi inom projektet också anordnat flera ”Mångfalds-exkursioner”, där vi berättar om skyddsvärda organismer och natur i arboretet och hur vi arbetar för att skydda dessa. Lona-projektet är nu officiellt avslutat för den här gången, men vårt naturvårdsarbete kommer att fortgå och vi kommer att bjuda in till spännande exkursioner i Baggbölearboretets biologiska mångfald även i framtiden. Så håll ögonen öppna och häng med!

På denna bild kan man se tre högstubbar (torrakor), två träd som ligger ned (lågor) och dessutom en arboriststudent högt uppe i en blivande jättehögstubbe av gran! Här i Baggbölearboretets del Östra Nordamerika, har det fällts mycket träd under LONA-projektets gång.