Campusarboretet

Klicka på bilden för att komma till vår interaktiva karta över trädsamlingen. Vill du läsa mer om våra olika arter klicka här.

I slutet av 1970-talet, parallellt med anläggandet av arboretet i Bagg­böle, påbörjades också ett litet campus­arbo­retum på universitetsom­rådet i Umeå. Trädsamlingen spreds ut runt den då nybyggda Skogs­hög­skolan (numera skogsvetenskap­liga fakul­teten vid SLU), och syftet var främst att den skulle användas i undervisning. Campusarboretet kallas ibland också för Skogshögskolans arboretum och en kort historik om Skogshögskolans arboretum och dess träd kan du läsa om du klickar på “läs mer” under bilden.

Skogshögskolans Arboretum – en kort historik


När Skogshögskolan 1978 blev en del av Sveriges lantbruksuniversitet och utlokaliserades till Umeå, lämnade man ett vackert, ganska utväxt arboretum vid de gamla lokalerna vid Frescati Hage i Stockholm. Förlusten av denna trädsamling lyftes fram som ett stort pedagogiskt problem, bland annat av dåvarande botanikprofessorn Magnus Fries. I Umeå var då redan planerna för Arboretum Norr ute i Baggböle i full gång. Initiativtagaren till Arboretum Norr, Carl-Gustav Thøgersen (tillika Stiftelsen Arboretum Norrs första föreståndare), fick därför ett uppdrag att även dra upp och plantera diverse exotiska träd runt de nya lokalerna i Umeå. Planteringar av enskilda träd, både lövträd och barrträd, gjordes på flera ställen runt omkring byggnaderna inklusive på de kringbyggda innergårdarna. Flera grupper (3-10 individer) av olika trädarter (företrädesvis barrträd) planterades rakt söder om SLU-byggnaderna, nedanför den sluttning där Skogshögskolans studentkårs kårhus idag ligger.

Serbgranen (Picea omorika) i förgrunden och gruppen av kanadalärkar (Larix laricina) i bakgrunden är några av de ursprungliga träden i samlingen, vilka planterades här av Arboretum Norr i början av 1980-talet.

Serbgranen (Picea omorika) i förgrunden och gruppen av kanadalärkar (Larix laricina) i bakgrunden är några av de ursprungliga träden i samlingen, vilka planterades här av Arboretum Norr i början av 1980-talet.

Trädintreserade studenter i dendrologiska föreningen inom Skogshögskolans studentkår, har sedan fyllt på samlingarna med mängder av plantor under årens lopp. Det roligaste med dessa planteringar är att man helt oblygt har testat mycket som enligt tidigare känd kunskap inte borde ha en chans att klara sig i Umeå, vilket har gjort att samlingarna idag innehåller några träd som i vissa fall är de enda av sitt slag i Umeå och i hela norra Sverige. Vid den senaste inventeringen, som gjordes 2004, innehöll trädsamlingen 308 planterade trädindivider, fördelat på 185 olika taxa.

Tyvärr har många av de ursprungliga trädplanteringarna fått stryka på foten genom SLU:s expansion. Vid stora ombyggnationer 2012-2013, fick mer än 50 större och mindre träd tas bort. Det rörde sig dels om träd på innergården på plan 3, vilken byggdes in till cafeteria, dels om träd söder om huset där det byggdes baracker för att tillfälligt inhysa en institution. Idag har det området blivit parkeringsplats med en del av de ursprungliga trädsamlingarna i direkt anslutning till parkeringen. Arboretum Norr försökte rädda en del av träden genom att låta gräva upp dem i stället för att fälla dem. Några av dessa omplanterades längre söderut på campusområdet och några flyttades ut till vårt arboretum i Baggböle.