Stora ravinen

Här ligger den djupaste dalsänkan i området som vi har valt att kalla Stora Ravinen. Denna del är i stort sett orörd i dagsläget men arbetet med att ta fram denna unika del av arboretet har redan börjat. Det är tänkt att denna ravin i framtiden ska inhysa alla av Sveriges sk ädellövträd och ett antal andra lövträd och buskar som växer i Sverige. Planteringen påbörjades redan 2015 men det mesta är väldigt smått, bara Bokarna som stått och växt på sig i vår plantskola innan har lite större dimensioner (1m+). I nuläget finns det planterat; Bok Fagus sylvatica, Avenbok Carpinus betulus, Ask Fraxinus excelsior, Alm Ulmus glabra, Skogslönn Acer platanoides, Surkörsbär Prunus cerasus, Hassel Corylus avellana och Måbär Ribes alpinum. I ravinen finns idag inga iordningställda stigar eller trappor, detta gör området ganska svårtillgängligt. Planen är förstås att i framtiden även här bygga spänger och trappor så att besökare lätt kan njuta av den vackra naturen som finns gömd i ravinen.