Kvarnängen

Kvarnängen

entren_min

När man kliver genom entrén till arboretet vid Baggböle herrgård hör man bruset från forsen nedanför och man möts också av en vacker utsikt ut över Umeå älvdal. Man befinner sig nu i Kvarnängen, en del av arboretet som skiljer sig mycket från övriga delar.

För att markera detta har området också fått behålla ett historiskt namn på platsen, vilket antyder att det legat kvarnar här en gång i tiden (du kan läsa mer om platsens historik under fliken historik ovan). En principiellt viktig skillnad mellan Kvarnängen och de öv­riga delarna av arboretet är att vi här även visar upp sk. kultivarer, d.v.s. sorter som är förädlade och/eller utvalda för sina egenskapers skull. Övriga del­ar har namn efter världsdelar och i dessa vill vi inte ha några kultivarer utan bara rena arter, helst från frö som är insamlat på plats i ett bestånd inom artens utbrednings­område.


rodbjork_minTanken i ”världs­delarna” är alltså att visa upp träden precis som de skulle möta en betrak­tare på plats och ställe där de hör hemma, medan vi i Kvarnängen gär­na visar upp avvikande individer eller populationer av en art. Man skulle alltså kunna säga att vi i världs­delarna vill visa upp en mång­fald av arter, medan vi i Kvarn­ängen också vill visa upp den stora variation som ofta finns inom det vi kallar en art. Ett exempel på sådan variation är t.ex. den stora mängd av varierande kron­for­mer, blad­former och blad­färger som genom muta­tioner kan uppstå inom en art och skapa olika for­mer, vilka sen kan förökas vegetativt och saluföras und­er olika sortnamn.

Kvarnängen är också tänkt att fungera lite som ett skyltfönster för de andra delarna i arboretet och till skillnad från träden och busk­arna i resten av arboretet har många av exem­plaren i Kvarnängen hamnat här enbart i syfte att vara vackra. Det är här gott om arter med vacker blomning, som t.ex. samlingen av asiatiska aplar i apel­lunden. Ytterligare en stor skillnad mellan Kvarn­ängen och övriga delar av arbo­retet ligger i skötseln, då vi försöker att sköta Kvarn­ängen ungefär som en traditionell parkan­läggning, med gräs­klipp­ning och ogräsrensning.