Blå bänken

De inre delarna av Kvarnängen var för inte så länge sedan väldigt igenvuxet och svårframkomligt. Inte minst hade områdets ungerska syréner spritt sig väldigt och bildade svårforcerade buskage, överskottsvatten från slänten ovanför hade gjort marken blöt och vattensjuk o.s.v.

2009 inleddes omfattande huggnings och röjningsarbeten på platsen och sommarjobbande ungdomar sattes på att gräva diken längs kanten till Sibirien som nu höll på att växa fram ovanför Kvarnängen. För att göra området mer lättskött och möjligt att slå med gräsklippare gick vi vidare med markarbeten där marken jämnades och försågs med matjord så att gräsytor kunde anläggas. Omfattande nyplanteringar har också skett i området under de senaste åren.

Bakgrunden till Blå bänken är att en massa tegel från de arbetarbostäder som låg på platsen under sågverksepoken i mitten av 1800-talet, hittades i marken när vi grävde diken. Mikael Öhman (bilden) fick idén att göra en stensättning av dem runt en av de stora pilarna vi just röjt fram.

Allmanhetens arbetsdag

Almänhetens arbetsdag hösten 2011.

 

 

 

 

 

 

 

 


Då allt arbete av hänsyn till de planterade träden fått ske manuellt har det lagts ned åtskilliga arbetstimmar i detta område. Mestadels är det flera årskullar av sommarjobbande sextonåringar som Umeå kommun välvilligt ställt till vårt förfogande, som har bidragit med muskelkraften, men vi vill också rikta vårt varma tack till medlemmar i vår vänförening som också har lagt mycket tid på detta projekt.

smultrongran

I förgrunden syns smultrongranens, Picea abies ‘Cruenta’, röda årsskott tillsammans med en Forsythia ‘Northern Gold’, Forsythia europaea × ovata och i bakgrunden några av vår hänggranar, Picea abies f. pendula.

gullgran

Gullgranen, Picea abies ‘Aurea’,  förgyller arboretet med sina guldgula skott under 3-4 veckor varje vår.

 

 

 

 

 

Idag är området runt ”Blå bänken” ett av de allra vackraste och populäraste i arboretet. De dominerande träden är silverpilarna, Salix alba var. sericea, som  35 år efter groning har nått en höjd av ca 20 m och stamdiametrar av upp till 50 cm i brösthöjd. Det är också runt en av dessa som själva den blå bänken har byggts. I detta område finns också huvuddelen av vår samling av olika avvikande och särpräglade granformer (mutationer av vår vanliga gran Picea abies, se bilder och bildtexter).

granar

Kvarnängen ett par veckor in i juni månad. Vår nordhägg, Prunus padus ssp. borealis ‘Laila’, står i full blom, gullgranen är fortfarande täckt av gula skott medan smultrongranen till vänster nästan har återgått till sin normala gröna färg.